De Externe Voorzitter

Algemene Voorwaarden

Bedrijfsgegevens De Externe Voorzitter (onderdeel van People & Change) Prinsesselaan 41 3851 XM Ermelo KvK nummer: 32078137 IBAN: NL46 ING B0008547511 ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. De Externe Voorzitter – onderdeel van People and Change – gevestigd in Ermelo, heeft als doel het versterken van samenwerking en besluit, door onafhankelijk gespreksleiding &vvoorzitterschap, zelfevaluatie, conflictbemiddeling, (project)coaching en advies.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door De Externe Voorzitter. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
  3. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het honorarium van De Externe Voorzitter.
  4. De Externe Voorzitter zal bij het inschakelen van derden tevoren overleggen met de opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Externe Voorzitter is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van in het kader van de opdracht ingeschakelde derden. Bij de inschakeling van een derde is De Externe Voorzitter gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde mede namens de cliënt te aanvaarden.
  5. Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze door De Externe Voorzitter worden vastgesteld. Kosten die De Externe Voorzitter ten behoeve van de opdrachtgever maakt, worden separaat aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
  6. De declaraties van De Externe Voorzitter moeten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum worden betaald. De opdrachtgever staat in voor tijdige betaling.
  7. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en De Externe Voorzitter wordt beheerst door Nederlands recht. De opdrachtgever en De Externe Voorzitter zullen eventuele geschillen in eerste instantie proberen op te lossen met behulp van mediation. Indien het geschil daardoor niet wordt opgelost, is de rechter in Amsterdam exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
  8. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van De Externe Voorzitter, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.
Oktober 2017  

Whitepaper

Vul hier jouw email in en ontvang het whitepaper over 1) het nieuwe voorzitten, samenwerking & besluitvorming of 2) online voorzitten.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meest recente publicaties

Share This